Τα προσόντα που απαιτούνται για την άσκηση των ανώτερων εξουσιών

What qualifications required for the highest offices

  Τρία πράγματα χρειάζεται να έχουν εκείνοι που σκοπεύουν να ασκήσουν τις ανώτερες εξουσίες: κατά πρώτον αγάπη προς το υπάρχον πολίτευμα, έπειτα μέγιστη ικανότητα στην…