Σε τι διαφέρει το εσόμενο από το μέλλον

Peri eimarmenis book

 

Θα απορούσε κάποιος και για το πώς λέγεται το “ό,τι ήταν να γίνει θα γίνει”, και αν ως εσόμενο ή ως μέλλον· γιατί αυτά διαφέρουν μεταξύ τους. Γιατί το μεν εσόμενο σημαίνει αυτό που σε κάθε περίπτωση θα αποβεί, όπως όταν πούμε “θα είναι χειμώνας ή καλοκαίρι ή έκλειψη”, ενώ το μέλλον αυτό που μπορεί και να αποβεί και να μην αποβεί, όπως “σκοπεύω να βαδίσω”, “σκοπεύω να πλεύσω”.

Εσόμενο

Γιατί όταν λέει κάποιος “θα είναι αύριο ημέρα”, όχι μόνο για κείνη την ημέρα, αλλά ήταν αλήθεια να πει την προτεραία ότι θα είναι την επομένη ημέρα, και όχι περισσότερο την προτεραία ή προ οποιουδήποτε χρόνου· διότι αυτό που πάντοτε αληθεύουμε λέγοντας εκ των προτέρων ότι θα είναι, τούτο δεν είναι δυνατόν να μην είναι ούτε ότι δεν θα είναι, αυτό που δεν είναι δυνατόν να μη γίνει, είναι αδύνατον να μη γίνει, αυτό που είναι αδύνατον να μη γίνει, είναι ανάγκη να γίνει· άπαντα λοιπόν τα εσόμενα είναι ανάγκη να γίνουν.

Μέλλον

Επί του μέλλοντος όμως δεν έχει ομοίως· διότι όταν λέει κάποιος “είναι ανάγκη ο Σωκράτης να λουστεί ή να μη λουστεί αύριο”, ποιο απ’ τα δύο θα είναι το αληθές, δεν μπορούμε να ξέρουμε προτού αποβεί το πράγμα, αν ακριβώς καθένα απ’ αυτά τα δύο εξαιτίας αυτής της φύσης του ενδεχομένου επιτρέπεται και να γίνει και να μη γίνει· διότι κάθε ενδεχόμενο σε τούτο διαφέρει και αυτού που αναγκαστικά αποβαίνει και του αδυνάτου, ότι για το μεν λέμε μόνο ότι θα είναι και για το αδύνατο μόνο ότι δεν θα είναι, ενώ για το ενδεχόμενο ή ότι θα είναι ή ότι δεν θα είναι.

Όμοιο δε με τούτο είναι και το να λέει κανείς “θα γίνει αύριο ναυμαχία”· διότι αυτό μπορεί να είναι αληθές, όχι όμως και αναγκαίο· διότι αναγκαίο είναι το πάντοτε αληθές, ενώ αυτό δεν παραμένει αληθές, όταν η ναυμαχία γίνει. Αν όμως αυτό δεν είναι αναγκαίο, ούτε και το σημαινόμενό του, το ότι αναγκαστικά θα γίνει ναυμαχία· αν όμως θα είναι μεν αληθές, αληθούς όντος του θα γίνει ναυμαχία, αλλ’ όχι αναγκαστικά, τότε ολοφάνερα ενδεχομένως.

Ἀπορήσειε δ’ ἄν τις καὶ περὶ τοῦ ὅπως λέγεται τὸ “ὅ,τι ἦν γενέσθαι γενήσεται”, καὶ πότερον ὡς ἐσόμενον ἢ ὡς μέλλον· ταῦτα γὰρ διαφέρει ἀλλήλων. τὸ μὲν γὰρ ἐσόμενον τὸ πάντως ἐκβησόμενον σημαίνει, ὡς ὅταν εἴπωμεν “ἔσται χειμὼν ἢ θέρος ἢ ἔκλειψις”, τὸ δὲ μέλλον τὸ καὶ ἐκβῆναι καὶ μὴ ἐκβῆναι δυνάμενον, οἷον “μέλλω βαδίζειν”, “μέλλω πλεῖν”.

Ὅταν γὰρ λέγῃ τις “ἔσται αὔριον ἡμέρα”, οὐ μόνον ἐπὶ τῇδε τῇ ἡμέρα, ἀλλ’ ἀληθὲς ἦν εἰπεῖν τῇ προτεραίᾳ ὅτι ἔσται τῇ ἑξῆς ἡμέρα, καὶ οὐ τῇ προτεραίᾳ μᾶλλον ἢ πρὸ οἵου δήποτε χρόνου· ὃ γὰρ ἀεὶ προλέγοντες ὅτι ἔσται ἀληθεύομεν, οὐχ οἷόν τε τοῦτο μὴ εἶναι οὐδὲ μὴ ἔσεσθαι, ὃ δὲ μὴ οἷόν τε μὴ γενέσθαι, ἀδύνατον μὴ γενέσθαι, ὃ δὲ ἀδύνατον μὴ γενέσθαι, ἀνάγκη γενέσθαι· ἅπαντα οὖν τὰ ἐσόμενα ἀναγκαῖον γενέσθαι.

Ἐπὶ δὲ τοῦ μέλλοντος οὐχ ὁμοίως ἔχει· ὅταν γὰρ λέγῃ τις “ἀνάγκη Σωκράτην λούσασθαι ἢ μὴ λούσασθαι αὔριον”, πότερον δὲ τούτων ἔσται τὸ ἀληθές, οὐχ οἷόν τε γνῶναι πρὸ τῆς τοῦ πράγματος ἐκβάσεως, εἴπερ ἑκάτερον αὐτῶν καὶ γενέσθαι καὶ μὴ γενέσθαι δι’ αὐτὴν τὴν τοῦ ἐνδεχομένου φύσιν ἐγχωρεῖ· ἅπαν γὰρ ἐνδεχόμενον ταύτῃ διαφέρει τοῦ τε ἀναγκαίως ἐκβαίνοντος καὶ τοῦ ἀδυνάτου, ὅτι τὸ μὲν μόνως ἔσεσθαι λέγομεν καὶ τὸ ἀδύνατον μόνως οὐκ ἔσεσθαι, τὸ δὲ ἐνδεχόμενον ἢ ἔσεσθαι ἢ μὴ ἔσεσθαι.

Ὅμοιον δὲ τοῦτῳ καὶ τὸ λέγειν “γενήσεται αὔριον ναυμαχία”·  τοῦτο γὰρ ἀληθὲς μὲν εἶναι δύνασθαι, οὐ μέντοι καὶ ἀναγκαῖον· ἀναγκαῖον μὲν γὰρ τὸ ἀεὶ ἀληθές, τοῦτο δὲ οὐκέτ’ ἀληθὲς μένει, ἐπειδὰν ἡ ναυμαχία γένηται. εἰ δὲ μὴ τοῦτο ἀναγκαῖον, οὐδὲ τὸ ὑπ’ αὐτοῦ σημαινόμενον τὸ ἐξ ἀνάγκης γενήσεσθαι ναυμαχίαν· εἰ δὲ ἔσται μὲν ἀληθές, ἀληθοῦς ὄντος τοῦ γενήσεσθαι ναυμαχίαν, οὐκ ἐξ ἀνάγκης δέ, ἐνδεχομένως δηλονότι.


Απόσπασμα από το βιβλίο: «Περὶ εἱμαρμένης ή περί μοίρας»