Πώς πρέπει να εξετάζουμε τις διαφορές στα πράγματα

Ηow differences should be considered in things

 

Τις διαφορές, κατά τις οποίες διαφέρουν τα πράγματα μεταξύ τους, θα πρέπει να τις εξετάζει κανείς με δύο τρόπους.

Μέσα στα ίδια γένη

Μέσα στα ίδια τα γένη. Παραδείγματος χάριν, σε τι διαφέρει η δικαιοσύνη από την ανδρεία και η φρόνηση από την σωφροσύνη· διότι όλα αυτά ανήκουν στο ίδιο γένος.

Σε σχέση με ένα άλλο γένος

Σε σχέση με ένα άλλο διαφορετικό γένος. Αρκεί τα διαφορετικά αυτά γένη να μην απέχουν πολύ μεταξύ τους. Παραδείγματος χάριν, σε τι διαφέρει η αίσθηση από την επιστήμη· διότι όταν απέχουν πολύ μεταξύ τους τα γένη, οι διαφορές είναι εντελώς φανερές.

Τὰς δὲ διαφορὰς ἐν αὐτοῖς τε τοῖς γένεσι πρὸς ἄλληλα θεωρητέον, οἷον τίνι διαφέρει δικαιοσύνη ἀνδρίας καὶ φρόνησις σωφροσύνης (ταῦτα γὰρ ἅπαντα ἐκ τοῦ αὐτοῦ γένους ἐστίν), καὶ ἐξ ἄλλου πρὸς ἄλλο τῶν μὴ πολὺ λίαν διεστηκότων, οἷον τίνι διαφέρει αἴσθησις ἐπιστήμης· ἐπὶ μὲν γὰρ τῶν πολὺ διεστηκότων κατάδηλοι παντελῶς αἱ διαφοραί.


Βιβλιογραφία: Αριστοτέλους Τοπικά (107b.39 έως 108a.6)
Απόδοση κειμένου: Κότσαλης Γεώργιος