Τι χρειάζεται για να γίνει κανείς αξιόπιστος

What one must have in order to be credible

 

Για να γίνει λοιπόν κανείς αξιόπιστος, τρία πράγματα χρειάζεται· διότι τόσα είναι και αυτά με τα οποία πιστεύουμε, αν εξαιρέσουμε τις αποδείξεις. Είναι δε τούτα η φρόνηση, η αρετή και η εύνοια.

Γιατί οι άνθρωποι διαψεύδονται για όσα λένε ή συμβουλεύουν είτε για όλα αυτά είτε για κάποιο από αυτά· αφού ή από αφροσύνη δεν κρίνουν ορθά, ή ναι μεν κρίνουν ορθά, αλλά από μοχθηρία δεν λένε τι πιστεύουν, ή είναι μεν φρόνιμοι και καλοί αλλά όχι φιλικοί.

Γι’ αυτό ακριβώς και ενδέχεται να μη συμβουλεύουν τα βέλτιστα, παρόλο που τα γνωρίζουν.Και πέρα από αυτά δεν υπάρχει κάτι άλλο.

Αναγκαστικά λοιπόν εκείνος που φαίνεται πως έχει και τα τρία αυτά γίνεται αξιόπιστος στο ακροατήριο.

Τοῦ μὲν οὖν αὐτοὺς εἶναι πιστοὺς τοὺς λέγοντας τρία ἐστὶ τὰ αἴτια· τοσαῦτα γάρ ἐστι δι’ ἃ πιστεύομεν ἔξω τῶν ἀποδείξεων.

Ἔστι δὲ ταῦτα φρόνησις καὶ ἀρετὴ καὶ εὔνοια· διαψεύδονται γὰρ περὶ ὧν λέγουσιν ἢ συμβουλεύουσιν ἢ διὰ πάντα ταῦτα ἢ διὰ τούτων τι· ἢ γὰρ δι’ ἀφροσύνην οὐκ ὀρθῶς δοξάζουσιν, ἢ δοξάζοντες ὀρθῶς διὰ μοχθηρίαν οὐ τὰ δοκοῦντα λέγουσιν, ἢ φρόνιμοι μὲν καὶ ἐπιεικεῖς εἰσιν ἀλλ’ οὐκ εὖνοι· διόπερ ἐνδέχεται μὴ τὰ βέλτιστα συμβουλεύειν γιγνώσκοντας. καὶ παρὰ ταῦτα οὐδέν.

Ἀνάγκη ἄρα τὸν ἅπαντα δοκοῦντα ταῦτ’ ἔχειν εἶναι τοῖς ἀκροωμένοις πιστόν.


Βιβλιογραφία: Αριστοτέλους Τέχνη Ρητορική (1378a.6 έως 1378a.15) 
Απόδοση κειμένου: Κότσαλης  Γεώργιος