Ετικέτα ανώτερες εξουσίες

What qualifications required for the highest offices

Τα προσόντα που απαιτούνται για την άσκηση των ανώτερων εξουσιών

  Τρία πράγματα χρειάζεται να έχουν εκείνοι που σκοπεύουν να ασκήσουν τις ανώτερες εξουσίες: κατά πρώτον αγάπη προς το υπάρχον πολίτευμα, έπειτα μέγιστη ικανότητα στην…